ผู้นำทีม (Team leader)

องค์กรยุคใหม่ต้องอาศัยบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ โดยอาศัย “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคในการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย วางแผนและบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานอย่างมีชั้นเชิง ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างพัฒนาและบริหารทีมงานเป็น และสร้างเครือข่ายการประสานงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ตลอดจนจัดการความรู้ขององค์การเป็น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้งานบรรลุเป้าหมายและนโยบายขององค์กร (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของ การเป็นผู้นำ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดการความรู้เพื่อยกระดับในการเป็นผู้นำในด้าน การสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สามารถบริหารโดยตั้งเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร วางแผนและบริหารกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน รวมทั้งตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  3. สามารถสร้าง พัฒนา บริหารทีมงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
business teamwork group putting their hands together, business concept, teamwork concept

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *