1.เตรียมโครงการ : สรุปภาพรวม

 • ประมูล/ประกวดออกแบบ
 • ประกาศผู้ชนะการออกแบบ
 • แผนเบื้องต้น
 • การแบ่งขอบเขต
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ก่อนโครงการใดๆ จะเริ่ม มักมีการร่างโครงการหรือกำหนดแนวคิดคร่าวๆก่อน ระหว่างขั้นตอนการวางแผนแรกเริ่มนี้อาจรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งนักพัฒนาจะพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินและความต้องการตลาดในพื้นที่โครงการของพวกเขา
สำหรับโครงการขนาดเล็ก การศึกษาความเป็นไปได้โดยมากค่อนข้างไม่เป็นทางการ ส่วนโครงการขนาดใหญ่กว่าและโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของภาครัฐ อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้แบบเป็นทางการ

การศึกษาความเป็นไปได้ที่เป็นทางการจะช่วยตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ การศึกษานี้อาจรวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบใดๆ ต่อพื้นที่ชุมชน—โดยปกติแล้วจะมีรอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ภายหลังการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จ นักพัฒนาโครงการจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือสำนักงานที่ดินในท้องถิ่นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่อาจส่งผลต่อโครงการที่กำลังจะพัฒนา นอกจากนี้นักพัฒนาโครงการยังต้องตรวจสอบประเภทของใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับโครงการ รวมถึงใบอนุญาตในการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์หากเขามีแผนที่จะแบ่งแปลงที่ดินในการจัดทำ

2.เตรียมโครงการ : สรุปภาพรวม

 • นำเสนอโครงการ
 • ประเมินรูปแบบธุรกิจตัดสินใจว่า
 • จะดำเนินการต่อไปหรือไม่
 • แต่งตั้งผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และวิศวกรออกแบบและเตรียม
 • เอกสาร
 • แผนพัฒนาอยู่ในระหว่างดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารออกแบบ
 • แบบได้รับการอนุมัติเอกสารอยู่
 • ระหว่างการดำเนินการยื่นเอกสาร
 • ก่อสร้าง
 • เอกสารก่อสร้างได้รับการอนุมัติ
 • เปิดขายหน้าไซต์
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

เมื่อสถาปนิกหรือนักออกแบบได้ถูกแต่งตั้งแล้ว การออกแบบโครงการจะเริ่มขึ้น ซึ่งพิมพ์เขียวจะช่วยกำหนดขอบเขตของโครงการและปูทางให้กับการยื่นแบบคำขอออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงทุกฟอร์มของการขออนุญาตออกแบบและก่อสร้าง

ในการขอใบอนุญาตออกแบบและก่อสร้าง จะต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสถาปนิก แบบแปลนอาคารและแผนผังบริเวณ และแบบแปลนสถาปนิก (โดยละเอียด)รายการ คำนวณวัสดุและค่าใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่การขอใบอนุญาตนี้จะต้องไปที่สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง และจะมีการประสานงานเพื่อตรวจสอบหน้างานอีกที

หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว จะมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ที่จะพัฒนาโครงการ หากไม่จำเป็นต้องแก้ไขแผนการก่อสร้างและเอกสาร ใบอนุญาตออกแบบและก่อสร้างจะได้รับการอนุมัติภายใน 45 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ

สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาโครงการจะต้องส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขออนุมัติ

3.ออกแบบและเตรียมเอกสาร : สรุปภาพรวม

 • กำหนดโครงการให้เข้ากับพื้นที่ท้องถิ่น
 • กำหนดรูปแบบภายนอกอาคารและระบุวัสดุสำหรับภายนอกอาคาร
 • ยื่นแผนเพื่อขออนุมัติและได้รับการอนุมัติ
 • วางแผนเชิงลึกและร่างแบบสถาปัตยกรรม
 • กำหนดวัสดุที่จะใช้สำหรับภายในอาคารที่ปรึกษาและวิศวกรมีส่วน
 • ร่วม
 • จัดทำเอกสารประกวดราคา
 • ก่อนก่อสร้าง
 • ยื่นความประสงค์
 • เปิดประมูล
 • เปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ปิดประมูล
 • ปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ผู้รับเหมาได้รับการแต่งตั้ง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ผู้รับเหมาสามารถแต่งตั้งได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งยังสามารถแต่งตั้งได้หลายวิธี

ในหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่ได้รับงบจากรัฐบาล ผู้รับเหมาหลักจะต้องได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประมูล ที่อาจเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติการออกแบบและมีเอกสารที่มีรายละเอียดครบ นักพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพหรือผู้รับเหมาหลักจะได้รับแจ้งหรือถูกเชิญให้เข้าประมูลโครงการนั้นๆ

เมื่อการประมูลถูกเชิญ จะมีการขายเอกสารประกวดราคา กำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และการประกาศรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา โดยทั่วไปใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ แต่บางโครงการอาจใช้เวลาหลายเดือน

ประเภทการคัดเลือกผู้รับเหมาหลักโดยทั่วไป ได้แก่

เปิดประมูล : การประมูลจะมีการประกาศอย่างเปิดเผยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูลตามวันและเวลาที่กำหนด

การคัดเลือก : การทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้รับเหมาเพียงไม่กี่แห่งเพื่อยื่นประกวดราคา การแสดงความสนใจ (EOI) หรือการจดทะเบียนผลประโยชน์ (ROI) อาจขยายออกไป วิธีนี้อาจรวมถึงโครงการเอกชนที่มีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลที่อาจไม่เป็นที่เปิดเผยด้วย
การประกวดราคาเบื้องต้น:เป็นการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

สัญญาการเจรจา:นักพัฒนาโครงการอาจมีผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาที่ชื่นชอบในใจหรือเคยร่วมงานก่อนหน้า โดยจะเจรจาเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา เงื่อนไขพิเศษ และอื่นๆ เมื่อตกลงกันได้แล้วจะเซ็นสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้รับเหมาหลัก

ส่วนสัญญาประเภทอื่นอันรวมด้วยการออกแบบและก่อสร้าง; สัญญาด้านวิศวกรรม สัญญาการจัดซื้อและการก่อสร้าง (EPC); และเจ้าของสร้างเอง ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่ BCI รายงานเมื่อโครงการมีการก่อสร้างเช่นกัน

4.ก่อนก่อสร้าง : สรุปภาพรวม

 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
 • ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาสำหรับจัดหาวัสดุ แรงงาน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • คัดเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการเบื้องต้น
 • ประเมินผู้ประกอบการตามราคา คุณภาพ ประสบการณ์ ระยะเวลา และอื่นๆ
 • ทำสัญญาผู้รับเหมาหลัก
 • ก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน
 • หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้ว
 • เริ่มก่อสร้าง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก
 • ประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ปิดประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเหมาช่วง
 • ผู้รับเหมาช่วงได้รับการแต่งตั้ง
 • ชะลอประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ยกเลิกประมูลผู้รับเหมาช่วง

ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน กล่าวถึงผู้รับเหมาหลักมากกว่าผู้รับเหมาช่วง เข้าดำเนินงานโยธาหรือมีการปรับดินหน้าไซต์งาน ซึ่งโครงการจะรายงานว่า ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน จะใช้เวลาดำเนินงานมากกว่า 4 สัปดาห์ แต่ถ้าหน้างานใช้เวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง.

แต่ถ้าผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ดำเนินงานโยธาหรือปรับดินหน้าไซต์งาน โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้วซึ่งมักจะเป็นงานรื้อถอน การปรับดิน การตอกเสาเข็ม และงานฐานราก และโครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง เมื่อลงแผ่นพื้นคอนกรีตหรืองานรากฐานแล้ว

ก่อสร้าง : สรุปภาพรวม

 • เลือกผู้รับเหมาช่วง
 • เริ่มงานเบื้องต้นหน้าไซต์งาน
 • เริ่มงานก่อสร้าง
 • จัดการงบประมาณการก่อสร้างและกรอบเวลา

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *