บริษัท พรบารมี จํากัด (P.B.M.) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 มกราคม ปี พ.ศ. 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125559002134
PORN BARAMEE
บริษัทฯ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ แนวคิด อุดมการณ์ เพื่อให้บริการทางด้านวิศวกรรม ด้านงานออกแบบ และ งานก่อสร้าง อย่างมืออาชีพ เรามีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาองค์กร และ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนําเทคนิคอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อให้ผลงาน “สำเร็จ” และ “สมบูรณ์” ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดรวมถึงวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานโครงสร้างไม่ผิดเพี้ยน การก่อสร้างรวดเร็ว ส่งงานตามกําหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่ไม่สูงเกินจริง

วิสัยทัศน์

ประเภทงานบริการ

ด้วยประสบการณ์การทำงานและระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานทุกๆขั้นตอนของเราเป็นไปตามแบบแผนและข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจกับงานก่อสร้างที่เราส่งมอบให้ ตลอดจนการให้บริการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
การพัฒนาแบบแปลน การจ่ายกําลังไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟส่งไปยังอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ การจ่ายสัญญาณไฟฟ้าไปยังจุดรับสัญญาณไฟเพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์การใช้งานอื่นๆ เป็นงานกว้างขวางต้องการข้อมูลมากมาย
การติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบทำความเย็นเชิงกล หรือ การระบายอากาศ ให้แนะนำและดูแลทุกขั้นตอน
งานที่เจ้าของโครงการ ต้องการให้ผู้รับเหมา ไปดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว แปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้น คือ โครงการที่ผู้ผลิตทำการผลิตหรือพัฒนาตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้

Share this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *